Certyfikacja - każdy elektrozaczep ppoż musi posiadać certyfikat

Przepisami regulującymi wprowadzenie do obrotu elektrozaczepów jest Ustawa o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR 305/2011).

"Niniejsze rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach."

Wymaganiom Rozporządzenia 305/2011 podlegają obowiązkowo te wyroby, dla których obowiązują normy zharmonizowane. Dla elektrozaczepów jest to norma zharmonizowana PN-EN 14846:2010. Definiuje ona metody badań dotyczące wytrzymałości i funkcji elektrozaczepów stosowanych w drzwiach, a także określa rolę jednostek badawczych i certyfikujących. Choć nie wszystkie normy dla wyrobów budowlanych mają status zharmonizowanych, to w przypadku elektrozaczepów przepisy te są jednoznaczne i każdy elektrozaczep ppoż musi mieć swój certyfikat.

: